Saindo do 70w StarOne C2/C4 para 87.2w Tupac katari1